NATIONAL AND INTERNATIONAL FACULTIES

 • National

  1. Prof. Subarna Lal Bajracharya, PhD
  2. Prof. Sushil Bhakta Mathema, PhD
  3. Prof. Ramesh Bajracharya, PhD
  4. Prof. Pushkar Bajracharya, PhD
  5. Tilak Rawal, PhD
  6. Karan Singh Thagunna, PhD
  7. Ramji Gautam, PhD
  8. Ramhari Lamichanne, PhD
  9. Arhan Sthapit, PhD
  10. Govind Tamang, PhD
  11. Niraj Poudayal, PhD
  12. Deepak Prasad Bhata, PhD
  13. Sambhau Ram Simkhada, PhD
  14. Rajan K Bhattarai, PhD
  15. Naryan Prasad Chudal, PhD
  16. Keshav Bashyal, PhD
  17. Rohit Karki, PhD
  18. Mr. Dev Raj Paneru (PhD Scholar)
  19. Mr. Bhusan Prasai (TIR: Theory expert)
  20. Mr. Prachandaman Shrestha
  21. Mr. K.B. Manandhar
  22. Mr. Rameshore Khanal
  23. Mr. Prajwal Ojha
  24. Mr. Yam Chaulagain
  25. Mr. Sivani Basnet]
  26. Mr. Num Nath Aryal
  27. Mr. Tara Bajracharya
 • International

  1. Prof. A.J Nowak, University of Warsaw, Poland
  2. Prof. M.Z. Mamum, University of Dhaka, Bangladesh
  3. Prof. S. Moharana, Utkal University, India
  4. Prof. Alok Saklani, Apeejay School of Management, India
  5. Prof. H. Chaturvedi, NIMTEC
  6. Asst. Prof. C. Bunchapattanasakda, SIU, Thiland
  7. Asst. Prof. J. Wallsh, SIU, Thailand
  8. Dr. R. Singh, BIMTEC
  9. Dr. Kittichok Nithisathain, SIU, Thailand
  10. Dr. Petcharat Lovichakorntikul, SIU Thailand
  11. Dr. Pallavi Seth, BIMTEC
  12. Dr. Lena Ramfelt, Starford University.